ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
  • 1485 | +995 (32) 2920055
  • info@legalaid.ge

ხშირად დასმული შეკითხვები

რა არის იურიდიული კონსულტაცია?

ყველასთვის ხელმისაწვდომი სამართლებრივი რჩევა ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე.

ვის შეუძლია მიიღოს იურიდიული კონსულტაცია?

ნებისმიერ პირს. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქე, მოქალაქეობის არმქონე პირი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.

რას გულისხმობს იურიდიული დახმარება?

სამართლებრივ კონსულტაციას, დოკუმენტების შედგენას, ადვოკატის წარმომადგენლობას სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში.

ვის შეუძლია მიიღოს იურიდიული დახმარება?

კანონით გათვალისწინებულ პირს. კერძოდ, გადახდისუუნარო პირს, არასრულწლოვანს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს/სავარაუდო მსხვერპლს, მხარდამჭერის მიმღებ პირს, თავშესაფრის მაძიებელს, პირს, რომელზეც ვრცელდება სავალდებულო დაცვა (დეტალურად იხილეთ „სამსახურის მანდატი“).

არის თუ არა იურიდიული დახმარების სამსახურის სერვისები (იურიდიული კონსულტაცია/დახმარება) ფასიანი?

იურიდიული დახმარების სამსახურის მომსახურეობა ბენეფიციარისთვის უფასოა. სამსახური ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

რომელ სამინისტროს ექვემდებარება იურიდიული დახმარების სამსახური?

სამსახური არ ექვემდებარება არცერთ სამინისტროს ან სხვა უწყებას. სამსახური დამოუკიდებელია და ანგარიშვალდებულია მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის წინაშე.

იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებს „სახაზინო ადვოკატები“ ეწოდებათ?

2015 წლიდან იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებს ეწოდებათ „საზოგადოებრივი ადვოკატები“.

შეუძლია თუ არა ბენეფიციარს აირჩიოს ადვოკატი?

ბენეფიციარს არ შეუძლია ადვოკატის არჩევა. ადვოკატის დანიშვნა ხორციელდება სამსახურში არსებული ელექტრონული სისტემის მეშვეობოთ, რომელიც ავტომატურად ადვოკატის დატვირთულობის მიხედვით ანაწილებს საქმეებს.

სად შეიძლება უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება?

ქვეყნის მასშტაბით სამსახურს აქვს 43 ოფისი - 13 იურიდიული დახმარების ბიურო და 30 საკონსულტაციო ცენტრი. სამსახურის აპარატის გარდა, იურიდიული კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია მთელი საქართველოს მასშტაბით ბიუროებსა და საკონსულტაციო ცენტრებში (დეტალურად სამსახურის მისამართები იხილეთ „ოფისებში“).

რით განსხვავდება იურიდიული დახმარების ბიურო და საკონსულტაციო ცენტრი?

საკონსულტაციო ცენტრში მუშაობს მხოლოდ ერთი კონსულტანტი და სამართლებრივ რჩევებს გასცემს ნებისმიერი პირისთვის ნებისმიერ სამართლებრივ აკითხზე, ასევე ამზადებს სამართლებრივ დოკუმენტებს. იურიდიული დახმარების ბიუროში, კონსულტანტის გარდა, მუშაობენ ადვოკატები სისხლის სამართლისა და სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, რომლებიც მონაწილეობენ სასამართლო პროცესებში და ბენეფიციარის ინტერესებს იცავენ სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

შეუძლია თუ არა ბრალდებულს უარი თქვას საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურებაზე?

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს სავალდებულო დაცვის შემთხვევა.

შეიძლება თუ არა იურიდიული კონსულტაციის მიღება ტელეფონით ან ინტერნეტით?

იურიდიული კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ტელეფონით შემდეგ ნომერზე: 14 85 ან 032 292 00. ონლაინ საშუალებით კონსულტაციის მიღებისათვის არსებობს რამდენიმე შესაძლებლობა: 1. სოციალური ქსელი - Facebook: იურიდიული დახმარების სამსახური / Legal Aid Service; 2. ელექტრონული ფოსტა: info@legalaid.ge; 3. მობილური საკონსულტაციო აპლიკაცია - იურიდიული დახმარების სამსახური.

რა არის იურიდიული დახმარების სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერი?

ყველა სახის ტელეფონიდან აკრიფეთ ნომერი 14 85

სამსახურის მანდატი