ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
  • 1485 | +995 (32) 2920055
  • info@legalaid.ge
სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ბიუჯეტი

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (კვარტალური) -

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) (კვარტალური) - 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (კვარტალური) - 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) (კვარტალური) - 

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად (კვარტალური) - 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება (ყოველწლიურად) 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად (ყოველწლიურად)

ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი  (ყოველწლიურად)

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად (ყოველწლიურად)

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია  (ყოველწლიურად)

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 

მეტის ნახვა ნაკლების ნახვა
ვაკანსია

ვაკანსია

ფდგჰფვგჰფგჰფგჰ ფფგჰფგჰფგჰ