ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
 • 1485 | +995 (32) 2920055
 • info@legalaid.ge
 1. დირექტორი
  დავით სიმონია
  1. ბიუროები საკონსულტაციო ცენრები სამდივნო სასწავლო ცენტრი ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების სამმართველო ფინანსური დაგეგმარებისა და შესყიდვების სამმართველო
  2. პირველი მოადგილე
   ნინო მელაძე
   ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი იურიდიული დეპარტამენტი ფსიქოლოგიური და სოციალური კვლევების სამმართველო
  3. მოადგილე
   ლევან გვენეტაძე
   საქმისწარმოების სამმართველო მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო
  4. მოადგილე
   მიხეილ ხურციძე
   ანალიტიკური და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი ელექტრონული სისტემების მართვისა და ინფორმაციის დამუშავების სამმართველო ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველო